Wagenlehner FM, Schneider H. 2009: A pollen extract (Cernilton) in patients with inflammatory chronic prostatitis-chronic pelvic pain syndromea multicentre, randomised, prospective, double-blind, placebo-controlled phase 3 study.

Německá randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze 3 z roku 2009 z European association of urology věnuje pozornost extraktu z žitného pylu (Cernitlon® Pollen Extract). Tato studie porovnává Cernitlon s placebem u mužů s chronickou nebakteriální prostatitidou kategorie III (CPPS III A). Cílem německé studie bylo zhodnotit bezpečnost a vhodnost tohoto extraktu u mužů s zánětlivou formou CP/CPPS. Do studie bylo zařazeno celkem 139 mužů ve věku 18-65 let, se symptomy pánevní bolesti (s trváním více jak 3 měsíců), a leukocyty >10 v moči po masáži prostaty (VB3). Rozděleny bylo na dvě skupiny – na skupinu, která dostávala pylový extrakt (n = 70) nebo placebo (n = 69). Účastníci dostávali 4 tbl. žitného pylového extraktu Cernitlon nebo placebo po dobu 12 týdnů. Účastníci byli vyhodnoceny za pomocí skóre dle indexu Chronic Prostatitis Index (NIH-CPSI), počty leukocytů v moči po masáži prostaty (VB3), za použití symptom skóre Prostatitis Symptom Index (IPSS) a dotazníkem o životní spokojenosti po 6 týdnech a 12 týdnech.

Podle výsledků studie, u mužů se zánětlivou formou CP/CPPS (chronická nebakteriální prostatitida/chronická pánevní bolest), kterým byl podáván extrakt, bylo po 12 týdnech zaznamenána: mírnější forma pánevních bolesti a diskomfortu, celkově lepší kvalita života a skóre indexů IPSS a NIH-CPSI. Tato placebem kontrolovaná studie ukázala, že používání extraktu z žitného pylú Cernitlon u mužů s diagnózou CP / CPPS (NIH kategorie IIIA) po dobu 12 týdnů, vede k celkově lepšímu symptomatickému pocitu v oblasti pánve o více jak 25% ve srovnání s placebem, bez vedlejších účinků. 

Moden K., Tsugawa M.2002: A Japanese version of the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI, Okayama version) and the clinical evaluation of cernitin pollen extract for chronic non-bacterial prostatitis.

Japonská studie se věnovala vhodnosti extraktu z žitného pylu Cernitlon při chronické nebakteriální prostatitidě dle parametrů japonského dotazníku NIH-CPSI – verze Okayama. Intenzita sledovaných parametrů (diskomfort v oblasti pánve, postoj k životu atd.) zaznamenala vhodnost a lepší výsledky při podávání extraktu z žitného pylu Cernitlon po dobu 4-6 týdnů. 

Becker H., Ebeling L.Conservative Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) with Cernilton - Results of a Placebo-Controlled Double-Blind Study

Ve dvou dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií byla zjištěna vhodnost extraktu z žitných pylových zrn u BHP - zvětšení prostaty. Studie od autorů Becker a Ebeling (1988) dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, sleduje použití extraktu z žitného pylu (2 tbl., 3x denně po dobu 12 týdnů) versus placebo u celkem 103 osob s BHP (benigní hyperplazií prostaty). Na konci studie se u 69% z účastníků, kteří užívali extrakt z žitného pylu, projevila vhodnost tohoto extraktu při nykturií (noční močení). Statisticky významný byl však rozdíl v průměrné redukci objemu reziduální moče. U respondentů, kterým byl podán extrakt z žitného pylu bylo naměřeno nižší množství reziduální moče (o 24 ml), zatímco v skupině s placebem, došlo k snížení residuální moče jen o 4 ml po 12 týdnech. Vhodnost extraktu se pozitivně projevila i v oblasti časté frekvence denního močení - u 68% respondentů používajících extrakt z žitného pylu, oproti 43% u placeba. Podle názorů odborníků byla celkově velmi dobrá odezva zaznamenána u 72,1% pacientů versus 27% ze skupiny s placebem. Výsledky této studie ukazují na vhodnost a nadějné výsledky použití extraktu z žitného pylu u pacientů s BPH, dle parametrů vyšetření a celkového posouzení. Extrakt z žitných pylových zrn byl dobře snášen a použití je možné i dlouhodobě. Autory na základě této studie doporučují použití pylového extraktu při BHP

Becker H, Ebeling L: Phytotherapy of BPH with Cernilton. Results of a controlled prospective study. Urologe (B) 31:113-116, 1991.

V placebem kontrolované studie z roku 1991, Becker zkoumal 92 pacientů (pyl z žita byl podáván 45 subjektům, placebo 47 subjektů). U pacientu, které dříve brali placebo a nyní extrakt z žitných pylových zrn, nastala specifická pozitivní odezva v oblastech nykturie, frekvence močení, pocitu neúplného vyprazdňování. 

Harry G. Preuss, Debasis Bagchi, Walter G. Chambliss, A Critical Review of Cernitin for Symptomatic Relief Of lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) in Men.

Podle autorů, existují dostatečné důkazy jak z primární, tak i ze sekundární literatury, které naznačují, že standardizovaný extrakt z žitného pylu (s názvem Cernitlon), je bezpečný a vhodný pro mírnou až středně závažnou LUTS. Placebem kontrolované, dvojitě slepé studie s Cernitinem v kombinaci s jinými přírodními produkty naznačují, že extrakt z žitného pylu je vhodný při nykturií, denní frekvence a reziduální moče a u mužů s BHP. Doporučují a zvýrazňují terapeutickou opodstatněnost tohoto extraktu (Cernilton®).

Kontaktní adresa

ELANATURA s.r.o.
Na Florenci 35
Praha, ČR

Kontakt

Email: eshop@elanatura.cz 
Email: sales@elanatura.cz
www.elanatura.cz            

web page was built with Mobirise themes